Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Kole zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.kolo.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 30.11. 2014 r.

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 16.03.2021 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest sierż. szt. Weronika Czyżewska, e-mail: weronika.czyzewska@po.policja.gov.pl, tel. 47 77 44-209. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kole przy ulicy Sienkiewicza 14, po lewej stronie od wejścia w korytarzu znajduje się aparat telefoniczny, który stwarza możliwość połączenia się z wybranym policjantem lub pracownikiem cywilnym Policji. Po prawej stronie od wejścia do budynku komendy znajduje się stanowisko kierowania, gdzie za pośrednictwem dyżurnego jednostki, bądź pomocnika dyżurnego stwarza się możliwość nawiązania kontaktu z wybranym policjantem lub pracownikiem cywilnym. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście z korytarza do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem elektromagnetycznym, uruchamianym na kartę dostępową. Stanowisko kierowania całodobowo pełni kontrolę w zakresie wejść do jednostki.


Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Kole

I.Budynek główny Komendy Powiatowej Policji w Kole przy ulicy Sienkiewicza 14

Budynek siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kole znajduje się przy ul. Sienkiewicza 14 w Kole. Pomieszczenia zajmowane są przez: Komendanta KPP w Kole oraz I Zastępcę Komendanta KPP w Kole, Zespół Dyżurnych, Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia, Referat Operacyjno-Rozpoznawczy Wydziału Kryminalnego, Referat Dochodzeniowo-Śledczy Wydziału Kryminalnego, Zespół Zaopatrzenia i Finansów, Zespół Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego, oficera prasowego, pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a także Eksperta dw. z przestępczością przeciwko życiu zdrowiu i mieniu.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Do ogólnodostępnej części obiektu nie prowadzą żadne schody. Przy budynku Komendy znajdują się miejsca parkingowe. Żadne z nich nie jest oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do obiektu zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z korytarza i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Żadna z nich jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada oznakowania ewakuacyjne.

II Budynek Komendy Powiatowej Policji w Kole przy ulicy Sienkiewicza 13

Drugi z budynków siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kole znajduje się przy ul. Sienkiewicza 13 w Kole. W obiekcie tym znajdują się Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego oraz Referat dw. Z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Do ogólnodostępnej części obiektu nie prowadzą żadne schody. Przy budynku Komendy znajdują się miejsca parkingowe. Żadne z nich nie jest oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W środku budynku znajduje się korytarz, w którym jest dzwonek przywoławczy. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z korytarza i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta znajdująca się na parterze jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada oznakowania ewakuacyjne.

III. Budynek Komisariatu Policji w Kłodawie

Budynek Komisariatu Policji w Kłodawie znajduje się przy ul. Tuwima 15 w Kłodawie. W obiekcie tym mieszczą się następujące komórki organizacyjne: Zespół Kryminalnych, Zespół Dzielnicowych i Zespół Patrolowo-Interwencyjny, dzięki którym interesant ma możliwość załatwienia większości swoich spraw. W budynku tym jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą czterostopniowe schody oraz z lewej strony podjazd o małym nachyleniu. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe. Jedno jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

IV. Budynek Posterunku Policji w Dąbiu

Budynek Posterunku Policji w Dąbiu znajduje się przy ul. Łęczyckiej 62. W obiekcie tym znajdują się następujące komórki organizacyjne: Zespół Prewencji i Zespół Kryminalny, dzięki którym interesant ma możliwość załatwienia większości spraw. W budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą dziewięciostopniowe schody. W środku budynku znajduje się korytarz, w którym jest dzwonek przywoławczy. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Na parterze znajdują się toalety, lecz nie są przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

V. Budynek Posterunku Policji w Babiaku.

Budynek Posterunku Policji w Babiaku znajduje się przy ul. Szkolnej 3. W obiekcie tym znajdują się następujące komórki organizacyjne: Zespół Prewencji i Zespół Kryminalny, dzięki którym interesant ma możliwość załatwienia większości spraw. W budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą dwustopniowe schody oraz z prawej strony podjazd o małym nachyleni. W środku budynku znajduje się korytarz, w którym jest dzwonek przywoławczy. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

Posterunek posiada toaletę, która nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

opracował: sierż. szt. Weronika Czyżewska – koordynator ds. dostępności

Powrót na górę strony