Debata społeczna w Kole

W budynku Starostwa Kolskiego odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego. Głównym jej celem było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców powiatu kolskiego w zakresie bezpieczeństwa oraz prezentacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwem i aplikacji Moja Komenda.

15 marca br. Komendant Powiatowy Policji w Kole, p.o. mł. insp. Artur Foryński zorganizował debatę społeczną. Swą obecnością zaszczycili m.in. Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, wicestarosta Marek Banszewski, przedstawiciel Urzędu Miasta w Kole; Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Artur Zwierzyński oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów Urszula Pękacz. Licznie przybyli również przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji oraz służb wspierających działania na rzecz bezpieczeństwa, uczniowie klas mundurowych oraz mieszkańcy powiatu kolskiego.

Uczestników debaty przywitał Komendant Powiatowy Policji w Kole, p.o. mł. insp. Artur Foryński. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, podkom. Marek Zakrocki korzystając z prezentacji multimedialnej omówił tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawił analizę dokuczliwych społecznie zdarzeń oraz efektywność działań Komendy Powiatowej Policji w Kole w zakresie ich zwalczania. Następnie obszernie scharakteryzował zakres przedsięwzięć profilaktycznych podjętych dotychczas, realizowanych aktualnie i planowanych na najbliższą przyszłość. Wskazał, iż działania te mają na celu zapobieganie przestępczości oraz jednoznacznie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa. Uczą też w jaki sposób unikać zagrożeń. Istotnym jest, że realizowane przez tutejszą jednostkę programy profilaktyczne są skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

W trakcie omawiania zagadnień profilaktycznych, podkom. Marek Zakrocki zwrócił szczególną uwagę słuchaczy na dostępne narzędzia pozwalające na współudział w kreowaniu lokalnego bezpieczeństwa. Możliwości takie dają m.in. aplikacje; Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moja Komenda. Zebrani w skupieniu zapoznali się z treścią prezentacji oraz obejrzeli krótkie filmiki profilaktyczne.

Kolejna część spotkania była okazją do zabierania głosów przez uczestników debaty. Zgłaszano sugestie, propozycje, problemy i tym podobne kwestie związane z lokalnym bezpieczeństwem. Do każdego zgłoszenia na bieżąco odnosili się adresaci pytań i wniosków.

Zapewniono również, że każdy zgłoszony problem będzie szczegółowo rozpatrzony. Ponadto wszyscy zebrani wypełnili ankiety, w których mogli ocenić jakość debaty oraz zasugerować formy i metody jej ulepszenia.

Z treści wypowiedzi można było wnosić, że uczestnicy spotkania wysoko oceniają jakość działań tutejszej Policji oraz oczekują kolejnych debat.

Powrót na górę strony