Czy fajerwerki mogą być bezpieczne? - Porady prewencyjne - KPP Koło

Porady prewencyjne

Czy fajerwerki mogą być bezpieczne?

Data publikacji 30.12.2014

fajerwerki20Święta Bożego Narodzenia już za nami, co oznacza już rychłe nadejście przez wielu oczekiwanej nocy sylwestrowej i Nowego Roku, nieodłącznie kojarzone z szampańską imprezą i fajerwerkami. Używanie fajerwerków może być bezpieczne pod warunkiem zachowania podstawowych i uniwersalnych zasad bezpieczeństwa zwłaszcza, że najczęściej musimy pamiętać o bezpieczeństwie nie tylko własnym ale i innych, także dzieci.

Zagadnienie dotyczące sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych, w tym także tradycyjnych fajerwerków, regulują przepisy ustaw:

z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2012 poz. 1329 z późn. zm.)

z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012, poz. 1017 z późn. zm.).

Najważniejszymi elementami handlu, na które zapewne będą zwracać uwagę kontrolujący policjanci będą kwestie sprzedaży fajerwerków osobom niepełnoletnim. Na podstawie obowiązujących przepisów (art. 31 ust. 2 z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi…), fajerwerki „mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość”. Natomiast „kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” – na podstawie art. 37 wskazanej wyżej ustawy.
 
Ponadto ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego, które najczęściej wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się ich używanie. Przy tym zwróćmy uwagę na starą zasadę zgodnie z którą Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. To oznacza, że podczas interwencji Policji kiepskim wytłumaczeniem będzie niewiedza.

Pamiętajmy:

• Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
• Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków; fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
• Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych;
• Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków;

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić, czy:

• Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia;
• Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;
• Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;
• Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);
• Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania;

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że:

• Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
• Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
• W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;
• W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
• Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
• Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard;
• Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy aby kupować je i wykorzystywać w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku.
 fajerwerki20